FANDOM


The Rsiorna alphabet (Rsiorna: Rsiornaù ammacaim) is used to write the constructed language Rsiorna. It is a variant of the Latin alphabet comprising 30 letters, 9 of which are digraphs. Most letters have a one-to-one correspondence with a particular phoneme (see Rsiorna phonology), except <i o u>, which function as approximants prevocalically.

Letters Edit

a aa c ci d di e f h i j l m n ń o p q r ŕ rd rl rn rs rt rz s t u y

Sound values Edit

Letter IPA Name IPA
A a /æ/ amma /æmːæ/
Aa aa /ɑ/ aama /ɑmːæ/
C c /c/ cai /cæ͡ɪ/
Ci ci /ç/ ciaa /çɑ/
D d /ɟ/ dai /ɟæ͡ɪ/
Di di /ʝ/ diaa /ʝɑ/
E e /ɛ/ emma /ɛmːæ/
F f /f/ faa /fɑ/
H h /χ/ haa /χɑ/
I i /i/, /j/ imma /imːæ/
J j /j/ jaa /jɑ/
L l /l̪/ lai /l̪æ͡ɪ/
M m /m/ mamma /mæmːæ/
N n /n̪/ nanna /n̪æn̪ːæ/
Ń ń /ɲ/ ńańńa /ɲæɲːæ/
O o /o/, /uː/, /w/ omma /omːæ/
P p /p/ pai /pæ͡ɪ/
Q q /q/ qai /qæ͡ɪ/
R r /ʀ/ rai /ʀæ͡ɪ/
Ŕ ŕ /ʀʷ/ ŕai /ʀʷæ͡ɪ/
Rd rd /ɖ/ rdai /ɖæ͡ɪ/
Rl rl /ɭ/ rlai /ɭæ͡ɪ/
Rn rn /ɳ/ rnarnna /ɳæɳːæ/
Rs rs /ʂ/ rsaa /ʂɑ/
Rt rt /ʈ/ rtai /ʈæ͡ɪ/
Rz rz /ʐ/ rzaa /ʐɑ/
S s /θ/ saa /θɑ/
T t /t̪/ tai /t̪æ͡ɪ/
U u /ø/, /w/ umma /ømːæ/
Y y /ʏ/ ymma /ʏmːæ/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.